Google Website Translator Gadget_________ ATTENTION "Αγγλικά" is ENGLISH !!!!!

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ KAI ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ KAI ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - µέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους 18-39 ετών και γυναίκες έως 55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

?ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Νέοι γεννηθέντες από 1970 έως 1991.
Γυναίκες γεννηθείσες από 1954 έως 1991
Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την 4/3/2009.
Ως ημερομηνία έναρξης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.
Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματά τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα, (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειμενικό σύστημα.
Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (του κανονισμού).
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την 4/3/2009.
Στα εταιρικά σχήματα, πρέπει να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας µόνο Νέοι-Νέες ή αντίστοιχα Γυναίκες µε ποσοστό τουλάχιστον 75%. Επίσης δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ?ΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι:
v από 30.000 έως 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
v από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού
v από 30.000 έως 80.000 ευρώ για τις εµπορικές επιχειρήσεις
Η ιδία συµµετοχή µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό δάνειο σε ποσοστό όμως το οποίο που δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ?ΑΠΑΝ?Ν
Α. Εξοπλισμός
Παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου, διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.), μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων, εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
Β. Ειδικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Γ. Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων
Διαμόρφωση - διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις. Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ή/και περιορισμού της ρύπανσης.
Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων µε αναπηρία.
?. Άλλες Δαπάνες
Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας, Πατεντοποίηση, Απόκτηση πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Πιστοποίηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών.
Ε. Προβολή - Προώθηση
Συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM). Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.
ΣΤ. Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού περιεχομένου).
Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό 20.000,0€ ΕΥΡΩ.
Παρατήρηση: Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που γίνονται μετά την 4/3/2009.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝ?Ν ?ΑΠΑΝ?Ν
Τα ανώτατα ποσοστά των δαπανών ανά κατηγορία σε σχέση µε τον επιλέξιμο προϋπολογισμό διαμορφώνονται ως εξής:
Για τον εξοπλισμό (Α) και τις ειδικές εγκαταστάσεις (Β) έως 100%,
Για τα κτιριακά – διαμόρφωση χώρων (Γ) έως 30%,
Για Προβολή Προώθηση και άλλες δαπάνες (Δ, Ε) έως το 10%,
Για σύνταξη και υποβολή φακέλου 1%, για επίβλεψη υλοποίησης πρότασης 1%,
Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο ποσό 20.000,00€ΕΥΡ?


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ?ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς, εκτός από:
a) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου (1)?
b) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I.
c) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων (όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
I. όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις?
II. όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς?
d) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα?
e) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων?
f) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002?
g) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων?
h) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις.
i) τις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
j) Επιπλέον δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι κάτωθι δραστηριότητες:

Κ??ΙΚΟΣ
Περιγραφή µη επιλέξιµης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
40.0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού.
45.0
Κατασκευές
55.30.1
Εστιατόρια
55.4
Μπαρ
55.40.10.02 – 55.40.10.13
Μπαρ, καφενεία, καφετέριες κέντρα διασκέδασης
555.1
Καντίνες
64.20.10.93
Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού
64.20.15
Υπηρεσίες εξειδικευµένων επιχειρηµατικών δικτύων
65.0 , 66.0, 67.0
Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτική Οργανισµοί
80.42.20.03 – 80.42.20.05
Υπηρεσίες καθηγητή, καθηγητή αθληµάτων, παράδοσης ιδιαίτερων µαθηµάτων
85.12
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος
85.13
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος
852.0
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
91.3
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων
91.31
Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
91.31.1
Θρησκευτικές υπηρεσίες
913.2
Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων
92.31.1
Παραγωγή έργων τέχνης
92.31.10
Παραγωγή έργων τέχνης
92.31.21.05
Υπηρεσίες χορωδίας
92.31.22
Παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, ψυχαγωγούς και άλλους µεµονωµένους καλλιτέχνες
92.34.11
Υπηρεσίες τσίρκων
92.71
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα
92.71.10.03
Υπηρεσίες καζίνο
92.71.10.04
Υπηρεσίες πλανόδιας διάθεσης λαχείων
930.2
Δραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής
93.05.10.01
Αστρολογικές και πνευµατιστικές υπηρεσίες
93.05.10.02
Υπηρεσίες αχθοφόρων
93.05.10.03
Υπηρεσίες γενεαλογικές
93.05.10.04
Υπηρεσίες γραφείων γνωριµίας ή συνοικεσίων
93.05.10.05
Υπηρεσίες γυαλίσµατος υποδηµάτων
93.05.10.06
Υπηρεσίες ιερόδουλου
93.05.10.08
Υπηρεσίες συνοδού


Εξαιρούνται, ανεξάρτητα από κωδικό δραστηριότητας:
1. Από τον κλάδο της µεταποίησης εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:
I) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
II) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06),
III) οι δραστηριότητες του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
IV) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ?΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
3. Επαγγέλµατα και επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών, τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών .
4. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.
5. Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε µεταφορές, ταχυµεταφορές, κατασκευές.
6. Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, καντίνες, εστιατόρια, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, Internet – Cafe κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
7. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
8. Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε δραστηριότητες πλυντηρίων αυτοκινήτων.
9. Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων.
10. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο απαιτείται:
v Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους 2009 (χρήση 2008), ή αντίστοιχη επικυρωµένη Υπεύθυνη ?ήλωση του Ν.1599/86 ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση της ?ΟΥ ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
v Στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής (π.χ. αντίγραφο τραπεζικών λογαριασµών, βεβαίωση τράπεζας για χρεόγραφα, οµόλογα, τίτλοι δηµοσίου κ.λπ.), του ιδίου ή συγγενών του / της Α΄ βαθµού συγγένειας ή/ και µε επικυρωµένη Υπεύθυνη ?ήλωση του ίδιου ή συγγενών Α΄ βαθµού του, που θα δηλώνεται η ιδία συµµετοχή.
v Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέχοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).
v Προσφορές – προτιµολόγια - τιµοκατάλογοι και φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού και των επαγγελµατικών µεταφορικών µέσων. Για τις δαπάνες των εγκαταστάσεων, των λοιπών δαπανών και των πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών και ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκµηριωµένου προϋπολογισµού, ανά περίπτωση.
v Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών. Γίνονται δεκτά ένσηµα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιµόρφωσης - κατάρτισης, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένης και επικυρωµένης Υπεύθυνης ?ήλωσης του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: