Google Website Translator Gadget_________ ATTENTION "Αγγλικά" is ENGLISH !!!!!

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ρεφλεξολογία στις ειδήσεις - Reflexology in the news

Happy Holidays - Καλές γιορτές.... μην ξεχνιόμαστε! Από το Rheumatologist διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Donald M. Marcus, MD με τίτλο "Ο Βελονισμός για τον πόνο, είναι placebo θεραπεία?" From the Rheumatologist we read a very interesting article from Donald M. Marcus, MD with the title "Is Acupuncture for Pain a Placebo Treatment?" here is a small piece : Is Acupuncture a Placebo Treatment? The question of whether acupuncture analgesia is a placebo effect has to be considered in light of new knowledge of placebo effects and a reconceptualization of the meaning of placebo. The traditional definition of a placebo as a substance or treatment that is inert and lacks specific activity is inadequate to describe the complexity and variety of placebo effects.19-22 Placebo effects, such as the relief of pain, result from a number of factors, including conditioning and the expectations, beliefs, and desires of patients. A useful formulation of placebo effects, termed contextual healing, is, “that aspect of healing that is produced, activated, or enhanced by the context of the clinical encounter, as distinct from the specific efficacy of treatment interventions.”16 In that sense, placebo effects are an integral part of all encounters between patients and healthcare providers, and not merely deceptive practices. The mechanisms of placebo analgesia include activation of endogenous opioid and nonopioid control mechanisms, and alteration of central processing of pain.19,20 Expectation of benefit plays an important role in the efficacy of placebo treatments. A number of acupuncture trials revealed a correlation between patients’ pretrial expectations of benefit and outcomes.20,23-26 For example, in four trials of TCA and sham acupuncture for migraine, headache, chronic low back pain, and OA of the knee, patients were asked at baseline whether they considered acupuncture to be an effective treatment and what they expected from the treatment.24 Patients with high expectations had better outcomes (see Figure 4). Manipulation of pretreatment expectancy by investigators enhanced the analgesia produced by TCA and sham acupuncture.27 Although patients with high expectations exhibited comparable analgesia from TCA and sham acupuncture, TCA produced a greater functional magnetic resonance imaging (fMRI) signal decrease in pain-related brain regions.28 FIGURE 1: Model of meridian lines for Chinese acupuncture.fMRI has been used to analyze changes in brain function associated with pain and its modulation. In a review of the neural correlates of acupuncture and placebos, Dhond et al noted that, “acupuncture modulates a widely distributed network of brain regions also involved in pain perception.”29 The networks modulated by placebos and acupuncture demonstrate overlap and some differences. A number of trials have used fMRI and positron emission tomography (PET) scanning to compare the effects of TCA and sham acupuncture on brain function.19-21,29 In general, there were similarities in the changes in signals produced by both types of procedures, such as decreased signals from pain-related brain regions, but there were also significant differences. The differences between trials may result from methodological problems, including heterogeneity of the populations studied (i.e., experimental pain and patients with chronic pain syndromes) and in the variety of sham acupuncture procedures employed.30 In addition, the reproducibility of acupuncture-induced fMRI patterns needs to be established. When Kong et al retested six subjects six times, they noted a relatively large variability between different sessions.31 Some studies also noted a lack of correlation between the magnitude of change in signals and the extent of relief from pain.32 In summary, although imaging techniques provide insights into the neurobiology of pain, at present these data allow no conclusions as to whether acupuncture analgesia is a placebo effect. The efficacy of sham procedures has led some acupuncturists to suggest that because sham manipulations have physiologic effects, they are not placebos.33,34 The argument that any treatment producing physiologic effects is not a placebo is untenable because it ignores the vast literature concerning the physiological effects of placebos and mind–body interactions.19-22 Tο περιοδικό PositiveHealthonline δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον άρθρο της Δρ. Μαρτίνε Φόρε - Άλντερσον για την Κράνιο-ιερή Ρεφλεξολογία. The PositiveHealthonline magazine has an interseting article from Dr.Martine Faure-Alderson on Cranio Sacral Reflexology. Διάβασα εδώ ότι στο αεροδρόμιο του Σίδνει το Mandarin Massage άνοιξε "μαγαζί" (καλές δουλείες!). Η ρεφλεξολογία είναι από τις πιο δημοφιλής θεραπέιες. Reflexology is one of the centre’s most popular treatments, as it increases circulation and lymphatic flow, assisting in the elimination of wastes and toxins in the body and relieving muscular overuse and chronic pain syndrome, which is particularly beneficial for those with extended flights, she added. Στην σελίδα του the star διαβάσαμε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τον καρκίνο, την ιστορία του, την συμβατική προσέγγιση αλλά και την εναλλακτική, την αξία της διατροφής, για την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών και πολλά ενδιαφέροντα για τις ΕΡΕΥΝΕΣ! The problem with the complementary methods is that there is usually no or little research to back the claims. Most are based on testimonies, case reports, or mostly studies that do not comply with the evidence-based medicine standards (e.g. large samples, randomised, controlled, double-blind, and in certain cases, cross-over, studies). With huge budgets required for research, only drugs or machines with potential profitable returns will be earnestly researched. Other therapies with little commercial value will only be investigated by university-based scientists not funded by the drug companies. Thus very few nutritional and complementary therapies will undergo adequate research. However, we must also not be misled to always interpret “no evidence” or “lack of evidence” to mean that the therapy concerned does not work. What lack of evidence means is that it remains to be proven – it could be effective (or otherwise) but there is yet insufficient research done. This is different from saying that there is enough evidence to show that a certain therapy does not work. Even though the overall success of chemotherapy and radiotherapy (for advance cancer) is dismal, they are still widely used because they are still the best among the “proven” methods. Μετάφραση : Το πρόβλημα με τις συμπληρωματικές μεθόδους είναι ότι συνήθως δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει μικρή έρευνα για να υποστηρίξουν υτα όποια οφέλη. Οι περισσότερες μεθόδους από αυτές βασίζονται σε μαρτυρίες, αναφορές περιστατικών, ή κατά κύριο λόγο τις μελέτες που δεν συμμορφώνονται με τα τεκμηριωμένα πρότυπα ιατρικής (π.χ. μεγάλα δείγματα, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, διπλή-τυφλή, και σε ορισμένες περιπτώσεις, cross-over, μελέτες). Με τεράστια κονδύλια που απαιτούνται για την έρευνα, μόνο τα φάρμακα ή μηχανήματα με δυνατότητα για κερδοφόρες αποδόσεις θα ερευνηθούν. Άλλες θεραπείες με μικρή εμπορική αξία θα πρέπει να ερευνηθούν από πανεπιστημιακούς επιστήμονες που δεν χρηματοδοτούνται από τις εταιρείες φαρμάκων. Έτσι, πολύ λίγες διατροφικές και συμπληρωματικές θεραπείες θα υποστούν επαρκή έρευνα. Ωστόσο, πρέπει επίσης να μην παραπλανηθούμε και να ερμηνεύσουμε ως «μη απόδειξη» ή «έλλειψη στοιχείων» υπό την έννοια ότι η εν λόγω θεραπεία δεν λειτουργεί. Η έλλειψη στοιχείων σημαίνει ότι μένει ακόμα να αποδειχθεί - θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό (ή όχι), αλλά υπάρχει ακόμη ανεπαρκής έρευνα. Αυτό είναι διαφορετικό από το να λέει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αποδείξει ότι μια συγκεκριμένη θεραπεία δεν λειτουργεί. Παρόλο που η συνολική επιτυχία της χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας (για προχωρημένο καρκίνο) είναι αμφισβητίσιμη, αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως, επειδή εξακολουθούν να είναι η καλύτερη επιλογή μεταξύ των "αποδεδειγμένων" μεθόδων. Στην Καναδέζικη National Post διαβάσαμε ότι, σε μία έρευνα παιδιά με άσθμα που χρησιμοποιούσαν εναλλακτικές μεθόδους (ομοιοπαθητική, βελονισμό, βιταμίνες) είχαν φτωχό έλεγχο του άσθματος! The research by doctors associated with the University of Montreal looked at 2,000 children who came to the Montreal Children’s Hospital asthma centre between 1999 and 2007. About 13% were regular users of alternative therapies, the most common being vitamins, homeopathy and acupuncture. The most concerning finding was that those being treated with such methods were twice as likely to have poor control over their asthma. And the the children most likely to be under alternative care were less than six years old, the scientists’ paper in the Canadian Respiratory Journal says. Read more: http://news.nationalpost.com/2010/11/30/alternative-care-makes-for-worse-asthma-study-finds/#ixzz17SM9DJY4 Από το Βερολίνο τώρα Το να περπατάς ξυπόλυτος είναι η πιο φυσική και αποτελεσματική Ρεφλεξολογία που προσφέρεται σύμφωνα με τον Dieter Breithecker, διευθυντή του Federal Institute for Posture and Mobilisation Support στην Γερμανία. Πες τα μεγάλε, εμένα μάλλιασε η γλώσσα μου, παρακαλώ όπως βάλετε και την κ.Μέρκελ να περπατήσει ξυπόλυτη, προληπτικά ..... φυσικά! Walking barefoot is the most natural and effective foot reflex therapy available. 'Putting the soles of your feet in contact with all the normal sensations helps to relieve internal tension and reduce stress,' says Dieter Breithecker, head of Germany's Federal Institute for Posture and Mobilisation Support. 'Shoes, on the other hand, prevent direct contact with the ground and so adversely affect the health of our feet, our balance and posture.' Στο Λος Άντζελες διάβασα ότι γραφεία Ρεφλεξολογίας απασχολούν 15 άτομα προσωπικό (Κινέζους συναδέλφους) και χρεώνουν 15$ τα 30' και 25$ τα 60'. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη παρατηρεί ο συγγραφέας, All the rage these days in the San Fernando Valley is storefront Reflexology Massage Centers, 15 or so La-Z-Boy-type chairs arranged group-style in a dimly lit, comfy room with waterfalls and sunsets projecting on a large flatscreen TV and courteous and attentive Chinese men and women massage therapists giving 1/2 hour ($15) and hour ($25) reflexology massages (fully clothed) that are rejuvenating and relaxing and quite a deal to boot. I'd never had anyone punch me on the soles of my feet, but I'm hooked. Word to the wise: Punching yourself in the soles of your feet just isn't the same. And at 11 o'clock in the morning on a Thursday in November, the joint was jumping. As weekends are wont to do, the magical one in LA ended and I returned to Boston, to my turf, and I didn't see anything even remotely close to the Reflexology Salons of The Valley. And I can't see them hitting this town anytime soon, but possibly in a few years. Philadelphia? Maybe next year, the year after? Kansas City? Three to five years? We trend, culturally speaking and otherwise, toward California. Η καριέρα του μασέρ - σωματοθεραπευτή είναι μία καλή επιλογή ξανά - διαβάσα εδώ, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές τα στοιχεία, κυρίως στο Natural Health Science! ΠΡΟΣΟΧΗ, μία άλλη έρευνα από τις ΗΠΑ λέει ότι το 70% των σπουδαστών αποτυγχάνουν στο να δημιουργήσουν καριέρα, και αυτό στο NHS, το έχουμε υπόψη μας. Εδώ διαβάζουμε για την ιστορία μιας γυναίκας που πάσχει από ινομυαλγία και πως η ανάγκη της για ανακούφιση από την ινομυαλγία, τραυματισμού στον ώμο και αρθρίτιδας την οδήγησε στην δημιουργία ενός ακόμη θαύματος της σύγχρονης τεχνολογίας, του Energy Restoring Foot Pad - (sic). Κοινώς, άλλο ένα πατάκι Ρεφλεξολογίας με θαυματουργές ιδιότητες! Ακούστε με..... περπατήστε ξυπόλυτοι στις παραλίες και τα πάρκα μας. Αν πάλι σας αρέσει υπάρχει ένα με 25 ευρώ στην Ελλάδα ή βρείτε το συγκεκριμένο έδώ www.energyrestoringfootpad Στην Telegraph διαβάζουμε για την δράση των γκρι ψαριών Garra Rufa που κατάγονται από τις θερμές πηγές της Τουρκίας. Αιώνες τώρα όσοι κάνουν μπάνιο στα συγκεκριμένα νερά ισχυρίζονται ότι εξαγνίστηκε το δέρμα τους και ότι η ακμή και η ψωρίαση θεραπεύτηκε από τα ψάρια. Επιπρόσθετος θετικός παράγοντας είναι και το αίσθημα ευεξίας. Τα ψάρια έλκονται από σημεία με έντονο παλμό - pulse points, οπότε προσφέρουν και Ρεφλεξολογία! Εκτός από τους Κινέζους έχω να αντιμετωπίσω και τα ψάρια τώρα. Στην Ελλάδα βουτάμε στη θάλασσα, και εκεί τσιμπάνε! Από το Πακιστάν, διαβάζουμε εδώ ότι : οι Ιατροί Dr Shahid Rajput και Dr Nuzhat Shareef ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν την θεραπεία της Εγκεφαλικής Παράλυσης! Πως ρωτάτε, μέσω των μεθόδων ρείκι, δακτυλοπίεση και Ρεφλεξολογίας, ισχυρίζονται ότι είχαν θετικά αποτελέσματα σε 4 παιδιά που πάσχουν από ΕΠ. (με κάθε επιφύλαξη) Doctors claim cerebral palsy treatment through Reiki KARACHI: Pakistani doctors Dr Shahid Rajput and Dr Nuzhat Shareef claim to have discovered the treatment of cerebral palsy (CP) through Reiki acupressure and reflexology. While addressing a press conference at the Karachi Press Club on Friday, Rajput said to have achieved positive results after treating four children suffering from CP through Reiki. “We started the treatment of four children suffering from CP through Reiki acupressure, reflexology, assist therapy and counselling, and the children, who were unable to walk before, can now stand up without any support and walk with the help of a walker,” said Rajput. The muscle tone does not remain normal in CP, he said, adding that the important thing in treatment was to balance the energy of the body. A documentary film of the four children was also screened on the occasion, showing the progress of patients’ recovery. haris hanif

Δεν υπάρχουν σχόλια: